phil zampino

=

pin zap pal hi pi on amp lip oz mail


zap him on lip

ham lip zap on

zap on lip ham

amp lip oz
also:

zip holm pain

zip phon lima

zip phon mail

zip phon mali

zip ohm plain

zip noah limp

zip mph ilona

zion hail ppm

zion hap limp

zion hip palm

zion hip lamp

zion mph pail

liz hanoi ppm

liz hippo man

liz noah pimp

liz mph piano


Thanks to eburke's Anagram Generator